บุหรี่ไฟฟ้า podsystem กับกฎหมายในประเทศไทย

บุหรี่ไฟฟ้า podsystem กับกฎหมายในประเทศไทย

อย่างที่คนไทยหลายคนทราบกันดี ว่าบุหรี่ไฟฟ้า podsystemเป็นสิ่งที่หาได้ตามตลาดทั่วไป ทั้งบนโลกความเป็นจริงและบนโลกออนไลน์คุณสามารถหาซื้อบุหรี่ไฟฟ้า podsystemได้ค่อนข้างง่าย แถมราคาที่ใครก็สามารถเอื้อมถึงได้ อีกทั้งบุหรี่ไฟฟ้า podsystemยังมีความอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไปอีกด้วย แต่เห็นแบบนี้บุหรี่ไฟฟ้า podsystemกับกฎหมายของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร กฎหมายไทยมองบุหรี่ไฟฟ้า podsystemอย่างไร เราไปดูกันเลย  

กฎหมายไทยกับบุหรี่ไฟฟ้า podsystemเป็นอย่างไร  

สธ. ยันไทยยังคงมาตรการห้ามผลิต-นำเข้า-จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า podsystem โทษสูงสุด จำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

ในวันที่ 19 สิงหาคม ปี 2562 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ระบุในที่ประชุมนำเสนอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า podsystemของประเทศไทยว่า ศจย. เป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานพิจารณาทบทวนมาตรการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า podsystemที่จัดตั้งโดยกระทรวงพาณิชย์โดยในการประชุมได้มี คณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนนักกฎหมาย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอความเห็นเพื่อการคงไว้ซึ่งมาตรการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า podsystem ศจย. พร้อมสนับสนุนงานวิจัยแก่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้คงไว้ซึ่งมาตรการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า podsystem ซึ่งเป็นมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสุขภาพและปกป้องเยาวชนไทยจากภัยบุหรี่ไฟฟ้า podsystem

บุหรี่ไฟฟ้า podsystem

นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย นิติกรชำนาญการ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ภายใต้บริบทกฎหมายของประเทศไทย บุหรี่ไฟฟ้า podsystemถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมอย่างเด็ดขาด เริ่มตั้งแต่การห้ามนำเข้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า podsystemเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนลักลอบนำเข้าจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงให้ริบสินค้า และพาหนะที่ใช้ในการบรรทุกสินค้านั้นด้วย นอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้า podsystemยังเป็นสินค้าที่ห้ามขาย หรือให้บริการ ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558 ซึ่งกำหนดโทษสำหรับผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากผู้ที่กระทำผิดเป็นผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือผู้ที่นำเข้ามาเพื่อขายต้องรับโทษเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,000,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

หรือหากมีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า podsystemในสถานที่สาธารณะที่มีป้ายหรือเป็นสถานที่ที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่น ในโรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎมาตรา 42 พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ปรับไม่เกิน 5,000 บาท และสำหรับผู้ที่ซ้อน ซื้อ รับไว้ หรือมีบุหรี่ไฟฟ้า podsystemไว้ครอบครอง ทั้งที่ทราบว่าบุหรี่ไฟฟ้า podsystemเป็นของที่ต้องห้ามนำเข้าประเทศไทย ถือว่ากระทำผิดกฎหมายเช่นกัน ซึ่งจะโดนดำเนินคดีรับโทษขำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 246 พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 

Cathy Fowler